Kurumsal

25 yıllık sektör tecrübemizi, sizlere daha iyi sunabilmek için Nanosis bünyesine kattığımız yeni bayilik ve temsilcilikler ile pazar payını ve ürün çeşitliliğimizi geliştirdik. Nanosis'in sahip olduğu ISO Kalite Yönetim Sitemi de, bu çabanın bir sonucudur. Sizlere en iyi hizmeti verebilmek ve sektörde adı geçen önemli firmalardan biri olabilmek için çabalarımız devam edecek.

Belgelerimiz
 • ISO 9001-2008
 • ISO 13485-2003
 • TSE-HYB
Politikalarımız

Ek Ticari Politikamız

Dürüstlük

 • Tüm iş süreçlerimizde ve ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlük en önemli değerlerimizdir.
 • Çalışanlarımızla, tedarikçilerimizle ve müşterimizle olan tüm ilişkilerimizde dürüstlüğe önem veririz.

Gizlilik

 • Firmamıza ait rekabette dezavantaj yaratabilecek bilgilerin, ticari sırların, personele ait özlük bilgilerin, 3. şahıslarla yapılan anlaşmaların korunması için büyük özen gösteririz.
 • Gizli bilgileri sadece yetkili kişilerle paylaşırız.
 • Gizli bilgilerin içeriden sızdırılması suretiyle menfaat elde edilmesi kesinlikle kabul edilemez.
 • Firmamızdan ayrılırken görevimiz icabı sahip olduğumuz gizli bilgi ve belgeleri dışarı çıkarmayız.

Çıkar Çatışması

 • Çıkar çatışmasından uzak durmayı amaçlarız.
 • Bir firmamız çalışanının; çalışanın şirket içerisindeki pozisyonundan faydalanarak şahsi çıkar sağlaması; vereceği iş kararlarından veya sahip olduğu gizli bilgilerden fayda sağlayabilecek kişi ya da organizasyonlarla yakın ilişki içine girmesi yasaktır.
 • Mevcut görevimizden yararlanarak; şahsen, ailemiz veya yakınlarımızın vasıtası ile iş ilişkisinde bulunduğumuz kişi ve kuruluşlardan kişisel çıkar sağlamayız

Sorumluluklarımız

Yasal Sorumluluklarımız

 • Yurt içi ve yurt dışındaki tüm faaliyetlerimizi T.C. Anayasasına uygun olarak yerine getiririz.
 • Tüm faaliyet ve işlemlerimizi yerine getirirken tüm kamu kurum ve kuruluşlarını, herhangi bir menfaat gözetmeksizin eşit seviyede tutarız.

Müşterilerimize Karşı Sorumluluklarımız

 • Tüm işlerimizde müşteri odaklı olarak çalışırız.
 • Her türlü müşteri şikayetini değerlendirir, müşterilerimize zarar verecek her türlü durumu yok ederiz.
 • Müşterilerimize saygı, onur, adalet, eşitlik ve nezaket kuralları çerçevesinde yaklaşırız.
 • Müşterilerimizin ve tüketicilerimizin sağlığını korumak adına her türlü yasal mevzuat ve gıda güvenliği kurallarına uymayı taahhüt ederiz.

Çalışanlarımıza Karşı Sorumluluklarımız

 • Çalışanların özlük haklarının tam ve doğru biçimde kullanılmasını sağlarız.
 • Çalışanlara dürüst ve adil yaklaşır, ayrımcılık yapmayız.
 • Ticari, politik ve dini amaçlı tanıtım yapan, tacizlerde bulunan, çalışma ortamının verimini ve güvenini bozan davranışlarda bulunan kişiler işyerimizde çalıştırılmaz.
 • Çalışanlarımıza güvenli ve hijyenik bir çalışma ortamı hazırlarız.

Çalışma Kurallarımız

 • Çocuk işçi çalıştırmayız.
 • Zorla, gönüllü olmadan veya mecbur bırakarak, kimseyi çalıştırmayız.Çalışanlarımız arasında cinsiyet, cinsel tercih, medeni hal, din, dil, ırk ve mezhep ayrımı yapmayız.
 • Çalışanlarımızı düzenli aralıklarla ve kayıtlı şekilde sağlık kontrollerinden geçiririz ve tedavi alması gerekenlere gerekli tedaviyi sağlarız.Çalışanlarımızın güvenliği ve sağlığı için iş güvenliği eğitimleri düzenleriz.
 • Çalışanlarımıza en düşük, asgari ücret öderiz.
 • Çalışma saatlerimiz haftada 48 saati geçmez, fazla mesaiye zorla bırakmayız ve fazla mesai saati haftada 12 saati geçmez. Çalışanlarımıza haftada bir gün izin kullandırırız.
 • Firmamızda fiziksel istismara, fiziksel şiddete, tacize, sözlü sataşma ya da yıldırmanın diğer şekillerine izin verilmez.

Sosyal Sorumluluk Politikamız

 • Çalışanlarımızın işyerindeki ihtiyaçlarını karşılamayı ve İş Kanunlarına bağlılık çerçevesinde etik değerlere uymayı ;
 • İnsancıl muamele
 • Din, dil, ırk, cinsiyet eşitliği
 • Tatil hakkı
 • Ücret hakkı
 • Çocuk işçi çalıştırmama
 • Güvenli ve hijyenik çalışma koşullarıTaahhüt Ederiz.

Çevre Politikamız

Firmamız, faaliyetlerini çevreyle barışık olarak yürütmek üzere, toprak, hava, su kirliğini önlemek ve doğal kaynak tüketimini azaltmak üzere, çevreye olan etkilerinin kontrolünü, iş stratejisinin, çalışma ve üretim yöntemlerinin ayrılmaz bir parçası olarak görür.

Firmamızda;
 • İlgili tüm yasal düzenlemeleri karşılamayı taahhüt eder, uygun olduğu hallerde bunları da çevre yararına olacak şekilde aşarız.
 • Tüm girdi ve enerji kullanımlarını en az düzeye indirgemeyi hedefler, mümkün olduğunca yeniden kullanılabilir, yeniden kazanılabilir malzemeleri tercih ederiz.
 • Atıkları uygulanabildiği her durumda ve işletmenin her yerinde asgari düzeye indirir ve atıksız süreçleri hedefleriz.
 • Eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri ile çalışanlarımızda ve toplumumuzda çevre bilincinin yerleşmesi için uğraş veririz.
 • İşimizle ilgili, tedarikçi ve müşterilerimizden çevresel standartlara uymalarını bekleriz.
 • Yatırım kararlarımızı alırken çevresel değerleri ve etkileri göz önüne alırız.Çevre kirliliğini önlemeyi ve sürekli gelişmeyi taahhüt ederiz.

Firmamız, bu politika ile sürdürülebilir bir kalkınma ve yaşanabilir bir dünya için kendini adadığını kamuoyuna duyurur.